ANG MAIKLING TALAMBUHAY NI PROPETA MUHAMMAD, nilikom ni: Muhammad Rodriguez

ANG MAIKLING TALAMBUHAY NI PROPETA MUHAMMAD

Sa katunayan, dumating sa kasaysayan ng sangkatauhan ang napakatagal na walang ipinadalang Sugo ang Allâh pagkatapos ng Sugong si `Isã (Hesus), na tinawag ang panahong yaon na “Dantaon ng Kamangmangan o Jahiliyyah.” Ito ay umabot ng mahigit na limang daang taon – ang mga tao noon ay namumuhay sa kadiliman at pagkaligaw, na ang mga batas na kinikilala ay batas lamang ng mga malalakas, paghamak sa karapatang pantao, pagturing sa mga kababaihan bilang mga kasangkapan na maaaring bilhin, mga patubuan o interes sa mga transaksiyon, at iba pang mga di-makatarungang bagay.

Hanggang sa dumating ang ‘Rahmah’ (Awa, Habag, Biyaya at Kagandahang-Loob) ng Allâh at isinugo Niya si Propeta Muhammad: Katiyakan, sa (Qurân) na ito ay may maliwanag na mensahe para sa mga tao na sumasamba sa Allâh . At hindi ka Namin ipinadala (O Muhammad) kundi bilang Rahmah sa lahat ng mga Ãlamin (mga tao, mga jinn at lahat ng mga nilalang).[1]

Si Propeta Muhammad ay mula sa lahi ng mga mararangal.  Ang kanyang kanunu-nunuan ay si Propeta Ismâ`il na anak ni Propeta Ibrâhim. Siya ay isinilang sa Makkah sa taong 570 C.E.

Bago siya isinilang ay namatay ang kanyang ama at sa edad na anim na taon ay namatay naman ang kanyang ina. Sa kanyang kabataan ay tinagurian siyang “Al-Amin,” dahil sa kanyang pagiging matapat, mapagkakatiwalaan at may pinakamabuting kaasalan at pakikipagkapuwa.

Sa edad na 25 ay napangasawa niya si Khadijah Bint Khuwaylid, mula sa marangal na lahi at pinakamahusay na babae sa kanilang angkan; at sila ay nagkaroon ng anim na anak.

Sa edad na 40 ay tumanggap siya ng rebelasyon mula sa Allâh sa pamamagitan ni Anghel Jibril, sa Jabal Nur (bundok ng Liwanag). Inihayag sa kanya ang Qur’ân nang paunti-unti sa loob ng 23 taon. Sa tuwing may ipapahayag sa kanya na Rebelasyon ay uutusan siya ni Anghel Jibril na ipasulat niya ito sa kanyang mga tagasulat hanggang sa ito ay maging isang buong Qur’ân sa pagiging ganap na kapahayagan nito.

Si Propeta Muhammad ay namatay sa edad na 63 taon, araw ng ‘Ithnayn’ (lunes), tanghaling-tapat, buwan ng Rabee`ul Awwal, ika-11 taon ng Hijrah. Ang kanyang katuruan ay lumaganap sa iba’t ibang sulok ng sandaigdigan, hanggang sa ngayon ay nanatiling buhay ang kanyang mga naiwang katuruan at pagiging isang mabuting halimbawa, at patuloy itong sinusunod at pinamamarisan; at ganoon din, ito ay niyayakap ng mga nagsuri at nakabatid ng hinggil sa kanyang kasaysayan pagkatapos itong mapagtibay sa pagiging totoo at sa pagiging walang pag-aalinlangan nito.


[1]Ang pagkakasalin ng kahulugan, Qur’ân 21:106-107.

 
You are here: Home Filipino sa - List ANG MAIKLING TALAMBUHAY NI PROPETA MUHAMMAD, nilikom ni: Muhammad Rodriguez